You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

אנליזת מבנה

סימולציה של בעיית המאמצים הקיימים במבנה בכדי למצוא את מקדם הבטחון כנגד כשל המבנה. לעיתים, קיים הצורך באופטימיזציה של המבנה כתלות בפרמטר רצוי.

סימולציית זרימה הידרודינמית

סימולציה בה נתונים תנאי הזרימה בגבולות תחום זרימת הנוזל ונדרשים איפיונים של המהירויות באזורים קריטיים

סימולציית זרימה אוירודינמית

בסימולציה זו דרוש למצוא את המהירויות והלחצים סביב כנף או כל עצם אוירודינמי כתוצאה מזרימת אויר או גז סביבו. כמו כן, נדרשים העילוי והגרר כחלק מתוצרי הסימולציה

סימולציה תרמית

בסימולציה זו נדרש לדעת מהם פילוגי הטמפרטורות במספר גופים מוליכי חום. באנליזה זו ייתכן והטמפרטורה ברכיבים השונים משתנה בזמן ואז רצוי לדעת מתי ובאיזו נקודה במערכת הטמפרטורה הגיעה לטמפרטורה קריטית

סימולציה מגנטית

בסימולציה זו אנו מעוניינים למצוא את השטף המגנטי ואת עוצמתו וכן את תגובתו לנוכחות חומר מגנטי. בנוסף, השדה המגנטי יכול להיות שדה מושרה שנוצר ע"י שדה חשמלי